Köpevillkor Berga Träningsstudio AB

§ 1 Allmänt

Avtalet är personligt och är bindande i en, tre, sex, tolv eller arton månader. Kund äger ej rätt att kräva återbetalning för förbrukad men ej nyttjad avtalstid.

För tränande under 18 år krävs målsmans godkännande och underskrift. För tränande under 13 år får träning endast ske under målsmans uppsyn.

Kund är skyldig att omgående meddela Berga Träningsstudio vid ändring av namn, adress, telefonnummer eller andra lämnade uppgifter.§ 2 Betalning

Betalning via Autogiro
Avgiften dras sista bankdagen varje månad i förskott. Kunden är därför skyldig att se till att täckning finns på bankkontot när dragning sker. Om täckning ej finns tillkommer en avgift på 20 kr för varje extra dragning som behöver göras.

Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden i sin helhet vid avtalets ingående.§ 3 Avtalstid och uppsägning

När bindningstiden har gått ut löper avtalet vidare månadsvis tills endera parten säger upp detta. Uppsägning ska ske senast två månader i förväg. Vill man ej fortsätta med avtalet efter bindningstiden måste detta sägas upp i rimlig tid innan bindningstiden har gått ut.

Kontant betalda avtal upphör automatiskt om de inte förnyas.§ 4 Priser & Prisändringar

Avtal som betalas via autogiro är skyddade mot alla slags prishöjningar under bindningstiden. Efter bindningstiden, och om avtalet ej sagts upp löper avtalet vidare till gällande ordinarie pris.

Eventuella rabatter såsom student, företag, kommun osv försvinner automatiskt vid bindningstidens slut. Därefter löper avtalet vidare till gällande ordinarie pris. Om man önskar fortsätta med rabatten måste detta meddelas i god tid innan bindningstiden löper ut, samt visa erforderligt intyg såsom studentkort, anställningsintyg osv.§ 5 Frysning av avtal

Kunden kan frysa sitt avtal en månad per år. Frysning kan endast göras hel kalendermånad. Längre frysning av avtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbets/studieintyg krävs. I dessa fall kan avtalet frysas i längst 12 månader. Önskemål om frysning ska meddelas senast den 20:e månaden innan önskad frysningsperiod. Frysning kan inte göras i efterhand.§ 6 Öppning av dörr

Kunden ansvarar för att inte släppa in någon annan än sig själv på Berga Träningsstudio. Oförberedda kontroller kommer att genomföras och vid överträdelse kommer möjligheten att öppna dörren vid obemannade tider omedelbart att dras in. Kunden ansvarar också för att släcka och stänga fönstren efter sig samt att kontrollera noga att ytterdörren är ordentligt stängd.

Passertaggen ger tillgång till styrketräningslokalerna, omklädningsrum och toalett mellan klockan 4 och 24.§ 7 Hälsotillstånd
Kunder ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Berga Träningsstudios gruppträningsklasser och gym.   All träning sker på egen risk.§ 8 Trivselregler

Kund förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga kunder eller personal. Träning under obemannade tider får endast ske med giltigt avtal. Det åligger kunden att följa gällande trivselregler och att använda lokalernas utrustning på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Kunden är skyldig att meddela eventuella fel eller skador på utrustningen eller dylikt som uppmärksammas när kunden kommer eller sker under tiden kunden är där.§ 9 Praktiska ändringar

Berga Träningsstudio förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning osv exempelvis under sommarperioden. Berga Träningsstudio förbehåller sig också rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering, reparation, underhåll eller servicearbeten. Är begränsningen av verksamheten av större omfattning ges kunden rätt att under den aktuella perioden frysa avtalet.§ 10 Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om våra kunder behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Historisk information - dina köp och din betalningshistorik samt bokningshistorik.


I vilket syfte sparar vi dina personuppgifter?

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t. ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

För kundanalys, använda våra tjänster och för vår interna verksamhet (exempelvis felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål).

För att förbättra våra tjänster.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för anställda och medarbetare hos Berga Träningsstudio, samt våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller bokningssystem. Berga Träningsstudio kan även komma att dela dina personuppgifter till myndigheter, såsom polisen, skatteverket och andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Du som kund kan när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du som kund har även rätt att be att uppgifterna som avser dig raderas av oss, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.